27.3.2017 / Gösterim Sayısı : 627

KILIÇKAYA BARAJ GÖLÜ 1. AVLAK SAHASI SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

İlimiz, Şebinkarahisar ilçesi idari sınırları içerisinde bulunan Kılıçkaya Baraj Gölü 1. Avlak sahasının ticari olarak avlanma hakkı 3 yıl süre ile yıllık 4 (dört) taksit ödeme şartıyla kiraya verilecektir.

Normal su kotunda 2440 hektarlık istihsal sahası içerisinde avlanabilir su ürünlerinin cinsleri, stok miktarları ve tahmini bedelleri aşağıda bulunmaktadır. ​

Türü / Latince adı                                                            Stok Miktarı (kg)                      Birim fiyatı(TL/kg)                     Tutarı (TL) 

Gümüş Balığı (Atherina Boyeri)             200000                    1,00                   200.000,00
Sazan (Cyprinus carpio)                    8000                      7                    56.000,00
Yayın(Siluris glanis)               2000                      9                   18.000,00
Şiraz (Capeota sp.)               2000                      3                     6.000,00
Toplam :            212000                   280.000,00

 

Şartname ve ekler Bakanlık İl Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Kiralama işi için yapılacak olan ihale 10.04.2017 tarihinde saat 09.30'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, 1 Haziran 2011 tarih ve 27951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin  7. maddesi 1. Fıkrası ve bu yönetmelikte tadilat getiren 11 Nisan 2016 tarih ve 29681 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereğince gerçekleştirilecektir. Ancak su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde ilgili yönetmeliğin 7. maddesi 3. fıkrası gereğince ihale bu kuruluşlara da açık olmak üzere 17.04.2017 tarihinde saat 09.30 'da tekrarlanacaktır.

 Tahmini kira bedeli 15.546,00 -TL olup, isteklilerden aranılan belgeler:

Gerçek/ Tüzel kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği (Gerçek Kişiler İçin),

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek Kişiler İçin),

ç)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri(Gerçek Kişiler İçin),

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

 

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2)

I-) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

II-)  İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

    III-) İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

      IV-) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

f) Vergi borcu olmadığına dair belge,

g) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,

h) 01.01.2016 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesinden borcu olmadığına, haklarında tahliye davası açılmadığına, 01.01.2016 tarihinden ihale tarihine kadarda Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgili biriminden borcu olmadığına, haklarında tahliye davası açılmadığına  dair belge. 

ı) Müracaat eden kooperatif ise üyelerinin üretim bölgesinde en az 5 yıldır ikamet ettiğine dair belge.

i) İsteklinin kooperatif olması halinde ilgili müdürlükten alınmış "ihale yeterlilik belgesi"

 

7. madde - (1)   Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir.

 7.madde-(3)  Su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; su ürünleri üretim yeri, şartname ve duyuruda belirtilen gün ve saatte bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir.

 

İlanen duyurulur. 27.03.2017​

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

''